ایران پرسمان

آخرين مطالب

معماهای هوش تصویری جالب برای کودکان خواندنی ها

معماهای هوش تصویری جالب برای کودکان
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - بیتوته / بعضی از معما‌ها مانند پازل هستند که باید آن‌ها را یکی یکی حساب کنید و کنار هم بچینید. این معما‌های هوشی سطح پایین برای کودکان و سطح بالای آن برای سنین بزرگتر مناسب می‌باشد.
در این مطلب 10 نمونه از این معما‌های هوشی تصویری را برای شما آورده ایم.
معمای شماره 1:

ایران پرسمان

معما‌های هوش تصویری مناسب کودکان
پاسخ معمای شماره 1:
ببر + ببر = 30
2 تا ببر = 30
ببر = 15
گربه + گربه = 12
2 تا گربه = 12
گربه = 6
موش + موش × 3 = 12
موش + 3 تا موش = 12
4 تا موش = 12
موش = 3
(ببر + گربه) + (ببر + گربه + موش) × موش =؟
(15+6) + (6+15+3) × 3 =؟
21 + 24 × 3 =؟
21 + 72 = 93
معمای شماره 2:

ایران پرسمان

معما‌های مناسب نوجوانان
پاسخ معمای شماره 2:
ساعت + ساعت + ساعت = 21،
2 تا ساعت 9 + 1 ساعت 3 = 21،
9 + 9 + 3 = 21
هر یک ساعت = 1
ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = 30،
3 تا ماشین حساب = 30
ماشین حساب = 10
اعداد روی ماشین حساب = 1 + 2 + 3 + 4 = 10
لامپ+ لامپ - لامپ = 15،
2 تا لامپ - 1 لامپ = 15،
1 لامپ = 15
ساعت 9 + ماشین حساب با نشان دادن اعداد 1224 × 3 تا لامپ با 4 نور =؟
ساعت 9 = 9
ماشین حساب = 1 + 2 + 2 + 4 = 9
لامپ با 5 نور = 15
لامپ با 1 نور = 3
لامپ با 4 نور = 4 × 3 = 12،
3 لامپ = 3 × 12 = 36
پاسخ = 9 + 9 × 36 =؟
9 + 324 = 333
معمای شماره 3:

ایران پرسمان

معما‌های تصویری
پاسخ معمای شماره 3:
جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو = 45،
3 تا جادوگر = 45،
1 جادوگر با چوب و جارو = 15
چوب جادوگر + چوب جادوگر + چوب جادوگر = 21،
3 تا چوب جادوگر = 21،
1 چوب جادوگر = 7
جارو جادوگر + جارو جادوگر + جارو جادوگر = 12،
4 تا جارو جادوگر = 12،
1 جارو جادوگر = 3
جادوگر =؟
جادوگر با چوب و جارو = 15
چوب = 7
جارو = 3
جادوگر = 15 - 7 - 3 = 5
جادوگر = 5
جارو + جادوگر دست خالی × 2 چوب =؟
3 + 5 × 14 =؟
3 + 70 = 73
معمای شماره 4:

ایران پرسمان

معما تصویری به همراه پاسخ
پاسخ معمای شماره 4:
1 جفت کفش + 1 جفت کفش + 1 جفت کفش = 30،
3 جفت کفش = 30،
1 جفت کفش = 10،
1 لنگه کفش = 5
یخچال + یخچال + 1 جفت کفش = 20،
2 تا یخچال + 10 = 20،
2 تا یخچال = 10،
1 یخچال = 5،
2 عدد بطری + 2 عدد بطری + 1 عدد یخچال + 2 عدد بطری = 17،
6 عدد بطری + 1 یخچال = 17،
3 تا 2 عدد بطری + 5 = 17،
3 تا 2 عدد بطری = 12،
2 عدد بطری = 4،
1 عدد بطری = 2،
1 لنگه کفش + (1 عدد یخچال + 3 عدد بطری) × 1 عدد بطری =؟
5 + (5 + 6) × 2 =؟
5 + 11 × 2 =؟
5 + 22 = 27
معمای شماره 5:

ایران پرسمان

معما‌های جالب تصویری
پاسخ معمای شماره 5:
خروس + خروس + خروس = 60،
3 خروس = 60،
1 خروس = 20
خروس + 3 عدد تخم مرغ + 3 عدد = 26،
20 + 2 تا 3 عدد تخم مرغ = 26،
2 تا 3 عدد تخم مرغ = 6،
3 عدد تخم مرغ = 3،
1 عدد تخم مرغ = 1
تخم مرغ 3 تایی + 2 دسته موز 6 عددی = 15،
3 + 2 دسته موز 6 عددی = 15،
2 دسته 6 عددی موز = 12،
1 دسته 6 عددی موز = 6،
1 عدد موز = 1
مرغ + 4 عدد تخم مرغ × 4 عدد موز =؟
20 + 4 × 4 =؟
20 + 16 = 36
معمای شماره 6:

ایران پرسمان

پاسخ معما‌های هوش
پاسخ معمای شماره 6:
گل 8 برگ + گل 8 برگ + گل 8 برگ = 24،
3 تا گل 8 برگ = 24،
1 گل 8 برگ = 8
هر گل تک برگ = 1
خرس با پاپیون + خرس با پاپیون + گل 6 برگ = 26،
2 تا خرس با پاپیون + 6 = 26،
2 تا خرس با پاپیون = 20،
1 خرس با پاپیون = 10
پاپیون + خرس با پاپیون + گل 8 برگ = 21
پاپیون + 10 + 8 = 21
پاپیون = 3،
2 تا پاپیون + خرس با پاپیون و یک گل 6 برگ × خرس بدون پاپیون =؟
6 + 16 × (10-3) =؟
6 + 16 × 7 =؟
6 + 112 = 118
معمای شماره 7:

ایران پرسمان

معما‌های تصویری به همراه پاسخ
پاسخ معمای شماره 7:
1 جفت کفش + 1 جفت کفش + 1 جفت کفش = 30،
3 جفت کفش = 30،
1 جفت کفش = 10
مرد + مرد + 1 جفت کفش = 20،
2 مرد + 10 = 20،
2 مرد = 10،
1 مرد = 5،
2 عدد شال + 2 عدد شال + 1 مرد = 13،
4 عدد شال + 5 = 13،
4 عدد شال = 8،
1 عدد شال = 2،
1 لنگه کفش + (مرد + 2 عدد شال + 1 جفت کفش) × 1 عدد شال =؟
5 + (5 + 4 + 10) × 2 =؟
5 + 19 × 2 =؟
5 + 38 = 43
معمای شماره 8:

ایران پرسمان

معما‌های جالب سطح متوسط
پاسخ معمای شماره 8:
2 دوربین + دوربین + دوربین = 24،
4 تا دوربین = 24،
1 عدد دوربین = 6،
3 تا بطری + 1 بطری + 2 تا بطری = 12،
6 تا بطری = 12،
1 بطری = 2
مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری + مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری + مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری = 45،
1 بطری = 2 و 3 تا بطری می‌شود 6،
1 دوربین = 6
بنابراین 3 تا بطری + دوربین = 12،
12 + 12 + 12 + 3 تا مرد = 45،
3 تا مرد = 9،
1 مرد = 3
* یک بطری در جیب پیراهن، یکی در دست راست و یکی درجیب چپ شلوارش.
1 بطری + یک مرد × دو تا دوربین =؟
2 + 3 × (6+6) =؟
2 + 3 × 12 =؟
2 + 36 = 38
معمای شماره 9:

ایران پرسمان

معما مناسب نوجوانان
پاسخ معمای شماره 9:
4 بطری + 4 بطری + 3 بطری = 33،
11 بطری = 33،
1 بطری = 3،
2 دوربین + 1 دوربین + 1 دوربین = 24،
4 دوربین = 24،
1 دوربین = 6
یک پسر با 1 بطری و یک دختر با یک دوربین و 1 بطری + یک پسر با یک بطری و یک دختر + یک پسر با یک دختر با یک دوربین و 1 بطری = 30
(3 + 3 + 6) + 3 + (6+3) = 30،
3 پسر + 3 دختر + 24 = 30،
3 پسر + 3 دختر = 30 - 24 = 6،
1 دختر = 1 و 1 پسر = 1،
1 بطری + 2 دوربین × یک پسر با بطری و 1 دختر با دوربین و 1 بطری =؟
3 + (2 × 6) × (3 + 1) + (6 + 3 + 1) =؟
3 + 12 × 14 =؟
3 + 168 = 171
معمای شماره 10:

ایران پرسمان

پاسخ معما‌های تصویری
پاسخ معمای شماره 10:
شاخه 5 برگ + شاخه 5 برگ + شاخه 5 برگ = 15،
3 شاخه 5 برگ = 15
هر شاخه 5 برگ = 5
هر برگ = 1
کرم ابریشم + کرم ابریشم + کرم ابریشم = 9،
3 کرم ابریشم = 9،
1 کرم ابریشم = 3
سیب + سیب + کرم ابریشم + سیب = 30،
3 تا سیب + کرم ابریشم = 30،
3 تا سیب + 3 = 30،
3 تا سیب = 27،
1 سیب = 9
سیب + کرم ابریشم + شاخه 6 برگ + 1 کرم ابریشم × کرم ابریشم =؟
9 + 3 + 6 + 3 × 3 =؟
12 + 9 × 3 =؟
12 + 27 = 39

لینک کوتاه:
https://www.porsemannews.ir/Fa/News/327093/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

امضای تفاهم‌نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با معاونت توسعه روستایی

برگی از تاریخ/ سرنوشت ناگوار ماری آنتوانت منفورترین ملکه تاریخ

لحظه هولناک انفجار سنگ 3 هزار تنی در آزادراه تهران

ترکیب‌های غذایی عجیب و حال‌‎بهم زنی که مردم جهان می‌خورند!

داستانک/ ماهیِ نظر کرده

آتش سوزی ناگهانی نفتکش و عکس‌العمل سریع راننده

دوست نداره ازش فیلم بگیرن!

4 گوشه دنیا/ ماجرای کشف جعبه های مرموز در سواحل برزیل

وقتی یک بز شکمو مصاحبه را خراب می‌کند!

سخن بزرگان/ ماموریت ما در زندگی چیست؟

علاقه عجیب یک جغد احساساتی به نوازش شدن!

دعوای عقاب‌ها بر سر ساختن لانه!

وقتی فیل‌ها به جان کدوتنبل‌ها می افتند!

حمله ناگهانی خرس قهوه‌ای به زن باردار در سیرک!

سیل شدید در هند یک خانه را در خود بلعید!

داستانک/ ابزار گران شیطان

موجود عجیب و غریبی با سه چشم!

گردشگری/ آشنایی با دیدنی‌های شهر سرسبز سیاهکل

سبکی از معماری خانه های قدیمی در چین

طنز/ روانشناسی افراد از روی مدل خوابیدنشان!

یکی به این سرباز کمک کنه

مهارت زندگی/ آیا در زندگی مشترکتان احساس امنیت می‌کنید؟

لحظه برخورد اتوبوس به خودروهای پارک شده

4 گوشه دنیا/ سواحلی عجیب با شن‌ هایی خارق العاده

نجات لحظه آخری

گوناگون/ حکمت ابتلای انسانها به سختی‌ها چیست؟

مکان‌های دیدنی آنتالیا که نباید از دست داد!

زندگی بزرگان/ زندگینامه توماس ادیسون به مناسبت سالروز درگذشتش

گوناگون/ تابلو هایی با ترسناک ترین رازهای نهفته

استاد عالی؛ قبل از خواب نیت کن

4 گوشه دنیا/ کشف استخوان‌ انسان‌ در عربستان

گوسفند باهوشی که به دستور صاحبش گله گوسفندان رو جمع میکنه

کوسه‌ای با ظاهری عجیب

تصویری باورنکردنی از صعود به قله

حکمت/ وقتی کسی می میرد چه اتفاقاتی برایش می افتد؟

نبرد عجیب یک کانگورو با رقیبی غیرمعمول و درشت هیکل!

مهارت زندگی/ 15 عبارتی که شما را دروغ‌گو و غیر قابل اعتماد نشان می‌دهد

احکام/ در چه صورتی می توان نماز واجب را شکست؟

مهارت زندگی/ 10 تکنیک تقویت‌ حافظه در سالمندی

لقمه گلوگیرش نبود

سخن بزرگان/ افرادی شکست میخورند که چند قدم مانده به موفقیت تسلیم می‌شوند

گیاهی که پس از خشک شدن دوباره سبز می‌شود

سرسره بازی یاد دادن خرس مادر به توله!

گره زدن بند لباس به چند روش جذاب

4 گوشه دنیا/ روایتی از دختری که گردن 90 درجه دارد

دختر نابینایی که با امید و تلاش، حقوقدان و استاد دانشگاه شد

تبدیل سکوی نفتی به هتلی با امکانات تفریحی فوق العاده

واکنش جالب کودک به سرعت بالای خودرو

یک شکار عالی از شاه کبرا

صوت/ آیت الله مجتهدی تهرانی؛ مراقب موش دزد باشید