ایران پرسمان
تست هوش منطقی
چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 21:34:41
ایران پرسمان - خراسان / روابط بین اعداد و حروف داده شده را به دست آورید و جای خالی را پر کنید.
پاسخ در تصویر دوم است.

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/260453/تست-هوش-منطقی
بستن   چاپ