ایران پرسمان
تست هوش را حل کنید
چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 23:02:19
ایران پرسمان - خراسان / با کمی دقت برای جای خالی گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 پاسخ: گزینه «د» صحیح است.

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/260486/تست-هوش-را-حل-کنید
بستن   چاپ