ایران پرسمان
قند پارسی/ نماز همه ی عمرم به تو دهم، آن آه را به من ده
سه شنبه 12 اسفند 1399 - 17:02:52
ایران پرسمان - آخرین خبر /گفت: "نماز کردند؟"
گفت: "آری"
گفت: "آه"
گفت: "نماز همه ی عمرم به تو دهم، آن آه را به من ده."
مقالات شمس

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/262427/قند-پارسی--نماز-همه-ی-عمرم-به-تو-دهم،-آن-آه-را-به-من-ده
بستن   چاپ