ایران پرسمان
شاعرانه/ زین توبه که صد بار شکستم توبه
سه شنبه 12 اسفند 1399 - 17:02:54
ایران پرسمان - آخرین خبر /جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه
بی یاد تو هر جا که نشستم توبه
در حضرت تو توبه شکستم صدبار
زین توبه که صد بار شکستم توبه
ابوسعید ابوالخیر

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/262428/شاعرانه--زین-توبه-که-صد-بار-شکستم-توبه
بستن   چاپ