ایران پرسمان
بخشی از کتاب/ حسادت احساس وحشتناکی است
جمعه 15 اسفند 1399 - 21:48:04
ایران پرسمان - آخرین خبر / حسادت احساس وحشتناکی است؛
به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ گونه شادی یا حتی غم واقعی وجود ندارد.
فقط رنج می دهد و بس. نفرت انگیز است!
روزهای برمه
جرج اورول

http://www.PorsemanNews.ir/Fa/News/263666/بخشی-از-کتاب--حسادت-احساس-وحشتناکی-است
بستن   چاپ