ایران پرسمان

آخرين مطالب

رمز ارز ؛ بهانه‌ای برای فرصت ‌طلبی و هدر رفت منابع انرژی کشور سياسي

رمز ارز ؛  بهانه‌ای  برای  فرصت ‌طلبی  و  هدر رفت  منابع  انرژی کشور
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - استخراج رمز ارز مدتی است که بیشترین انرژی برق کشور را به خود اختصاص داده است به طوری‌که این مهم سبب شده تا کشاورزان در برخی از شهرستان های استان فارس به دلیل قطعی برق در یک بازه زمانی 4 ساعته با مشکل مواجه شوند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، قطعى بــرق و افزایش آلودگــى هوا در روزهاى اخیر، انگشــت اتهام‌ها را به ســمت مزارع اســتخراج رمز ارز برده اســت؛ به ویــژه آنکه ایــن روزها، قیمت جهانــى رمزارزها از استخراج مرز 30 هزار دلار گذشــته اســت و قطعا ایــن ارزهاى دیجیتال با ســودهاى هنگفتى همراه است.
با این حال مصرف بسیار بالاى استخراج رمز ارز ســبب شد که از یک سو بخشــى از نیروگاه‌ها ناچار به اســتفاده از ســوخت مازوت شوند که این مسئله موجب تشدید آلودگى در شهرهاى صنعتى کشــور شــد و از ســوى دیگر نیز به دلیل افزایش شدید مصرف برق، برق مشترکان خانگى در برخى شهرهاى کشور با قطعى همراه بود.
آن طور که عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید: تا زمانی که هزینه آب، برق، گاز و .... در کشور ارزان است شرکت های خارجی با همکاری عده‌ای افراد وارد کشور می شوند و با استفاده از برق ارزان دستگاه های دوم انرژی برشان را برای استخراج بیت کوین در کشور راه اندازی می کنند.
فریدون عباسی دوانی با اشاره به اینکه متاسفانه بعضی از افراد با نصب دستگاه در مکان هایی مانند مرغداری، گاوداری، کارخانه‌های کاشی سرامیک در کشور را به کارخانه تولید رمز ارز تبدیل کرده اند بیان می‌کند: انجام چنین اقداماتی مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که نیاز است تا نظارت ها افزایش یابد.
نماینده کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه افرادی که میزان استفاده برق و اینترنت‌شان زیاد تر از حد معمول است در حال استخراج رمز ارز هستند می گوید: در این بخش نیاز است تا دستگاه های نظارتی ورود کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه دولت به بخش صنعت، دامی، کشاورزی، فرهنگ و ..... زیاد سوبسیت می دهد می گوید: اگر قرار است تا دولت در ازای سوبسیت ها پول کمتری دریافت کند باید در مرحله نخست هزینه قبض برق را به صورت واقعی محاسبه کند به طوری که میزان هزینه برق مستمندان از طریق بهزیستی و کمیته امداد به آنها بازگردانده شود.
استخراج رمز ارز در تمام نقاط کشور انجام می شود
رئیس کمیسیون انرژی مجلس می افزاید: ارائه سوبسیت به فعالیت‌هایی مانند گلخانه و ... برای ارزان شدن قیمت غذاهای مردم سبب می شود تا عده ای افراد به نام گلخانه یا آموزشگاه در این مراکز اقدام به استخراج رمز ارز کنند.
عباسی دوانی با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز در تمام نقاط کشور انجام می شود می افزاید: برای جلوگیری از این اقدامات باید هزینه انرژی به مرور زمان واقعی شود این در حالی است که واقعی شدن قیمت برق، گاز و .... سبب می‌شود تا دیگر کمبودی در این بخش ها نداشته باشیم.
استخراج بیت کوین یکى از دلایل قطعى برق در فارس و کشور است
نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارســنجان در گفــت و گو بــا ایلنا با بیان اینکه اســتخراج بیت کوین و رمز ارز یکى از دلایل قطعى برق ها در اســتان فارس و کشــور است، مى گوید: البته نبایــد فراموش کرد که بیشــترین مــزارع و زمین‌هاى اســتخراج رمز ارز داراى مجوز هســتند و فعالیت‌شــان قانونى اســت.
جلال رشــیدى کوچى می افزاید: آلودگى هوا و افزایش مصرف گاز خانگى ســبب شــد تا فشار گاز افزایش یابــد و در نهایت این مهم منجر شــد تــا به دلیل اینکه نیروگاه‌ها از مدار خارج شدند، برق برخى از مناطق به صورت موقت قطع شود.
بیشـترین مصرف برق و مزارع بیت کوین در کشورهاى خاورمیانه است
او در ادامه با اشاره به اینکه بى‌شک استفاده بــى انــدازه مزارع بیت‌کوین از برق ســبب شــد تا مصرف برق، بســیار زیاد افزایش یابد، بیان مى‌کند: اســتفاده بیش از حد از برق کشور یک فاجعه است به طوری کــه کشــورهاى خاورمیانه بیشــترین مصرف بــرق مزارع بیت کوین را به خود اختصاص داده اند.
او با بیان اینکه ارزان محاسبه شدن قیمت برق در کشور براى مزارع بیت کوین باعث شده تا در مصرف برق با مشــکلات متعددى مواجه شویم، مى افزاید: نباید فرامــوش کرد که هر فعالیتى در کشــور باید طبــق چارچوب خــاص انجام شــود، به طــورى که مسئولان با در نظر گرفتن منافع، هزینه ها و فعالیت ها را در این بخش به صورت منطقى انجام دهند.
اسـتخراج رمـزارز نباید باعـث قطع برق مردم شود
او می گوید: صحیــح نیســت کــه اســتخراج رمــز ارز به دلیــل ارز آورى باعث قطع شدن برق شهرى و رایــگان بــودن برق براى این افراد شــود.
او با اشــاره به اینکــه در حال حاضر بســیارى از افــراد در حــوزه انتخابیه بنده، نامه اى را مبتنى بر قطعى بى دلیل برق چاه‌هاى کشاورزى ارسال کرده اند، خاطر نشان مى کند: بى شک قطعى برق در یک بازه زمانى چهار ساعته براى کشاورزان باعث آسیب وارد شدن به محصولات کشــاورزى و امنیت غذایى مى شــود که برای رفع این مشکل، نیازاست تمهیدات ویژه اى در نظر گرفته شــود.رشیدى ســپس بیان مى کند: نبایــد فرامــوش کــرد که افزایــش بیــش از اندازه بــرق براى اســتخراج بیت کوین نیــز از دلایل مهم قطعى برق در بعضى از مناطق کشــور و اســتان به شمار مى رود.
بیت کوین نوعى فرصت طلبى و فدا کردن منافع عمومى کشور است
از ســوى دیگــر شرفی رئیس خانه صمــت فارس در گفت و گو با ایلنا با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر اســتخراج بیت کوین در استان فارس به هیچ وجه منجر به قطعى برق نشــده است، مى گوید: در اســتان فارس اســتخراج بیت کوین همانند استان هاى شــمالى و کرمان انجام نمى شود و تمام منابع برق اســتان در بخش اســتخراج بیت کوین مصرف نمى شود.
سهراب شرفى با اشــاره به اینکه طبیعى است که زمینه استخراج بیت کوین در کشور فراهم شده اســت، مى افزاید: قطعا استان فارس به عنوان یکى از اســتان هاى پهناور از این بخش مبرا نیست.عضو اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه استخراج بیت کوین توســط افرادى خاص یک امر بســیار اشتباه و نادرســت اســت، مى افزاید: انجام چنین اقداماتى باعث فرصت طلبى و فدا کردن منافع عمومى کشور مى شود.
هدر دادن منابع کشور براى استخراج رمز ارز صحیح نیست
او با اشاره به اینکه قطعا مردم جهت استخراج رمز ارز باید از منافع متوازن کشــور بهره ببرند، مى گوید: سلاخى کردن و هدر دادن بخشى از منابع کشــور و جامعه براى اســتخراج رمز ارز و بیت کوین، به هیچ وجه اقدام درست و مناسبى نیست.
او با اشــاره به اینکه بــه کار بردن تمام منابع کشــور برای اســتخراج رمز ارز بیانگر این موضوع اســت که کشــور مدیریت قــوى در بخش اقتصاد ندارد، مى افزاید: متاســفانه مسئولان جهت درآمدزایى در هر مقطع زمانى به یک بخش مراجعه مــى کنند که این مهم ســبب مى شــود تا عده اى فرصت طلب با بهانه هایى مانند دور زدن تحریم ها، مردم را با مشکلات متعددى مواجه کنند.
عضو هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه بــه هیچ وجه نباید بــه بهانه تولید استخراج رمز ارز منابع کشور را فدا کنیم، مى گوید: هدر دادن منابع کشــور و منابــع بانکى و تزریق آنها به بخش تولید بدون ضمانت برگشــت سبب مى شود تا در آینده با مشکلات متعددى مواجه شویم.
آخرین خبر
2025

لینک کوتاه:
https://www.porsemannews.ir/Fa/News/247516/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نقش "رئیس کمیته روابط خارجی سنا" در پیچیده شدن احیای برجام

کلین‌شیت بی‌دردسر مقابل پرسپولیس

هشدار سفارت آمریکا در عربستان به اتباع خود

قالیباف: کارگران با دستمزدهای حداقلی از مالیات معاف می‌شوند

سراب یک ‌دستی

انتقاد از "بودجه پاشی مجلس برای صداوسیما"

بایدن نمی تواند محمد بن سلمان را فراموش کند

فارن پالیسی: مشارکت راهبردی تهران-پکن بزرگترین چالش برای آمریکاست

روایت "وال استریت ژورنال" از مشکل بایدن با ایران

استراتژی ترامپ برای بازگشت به قدرت

تصویر شهید روی لباس وحید امیری متعلق به چه کسی بود؟

حرکت خطرناک روی نیسان در حال حرکت!

سطل کفش شور!

ترسیدن یوزپلنگ در سیاهی شب

دعوا در زمین فوتبال

پست اینستاگرامی بازیکن جدید پرسپولیس+عکس

کنایه سنگین علی کریمی به نبی: فوتبال را دور ننداز! +عکس

مغانلو: هیچ شرطی برای پرسپولیس نگذاشتم

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چرا باید از ماسک سه لایه استفاده کنید

آینده بشریت در سیاره سرخ

صوت/ داستان شنیدنی "مهمان مامان" با صدای علی عمرانی_ قسمت سوم

شعر خوانی زیبایی از حسین پناهی

توئیت مشاور سیاسی قالیباف درباره دیدار پاپ و آیت الله سیستانی

یوسفیان ملا: خبرسازی اخیر درباره لاریجانی را تکذیب می‌کنم

واکنش نماینده مجلس به سخنان عطریانفر درباره قالیباف

حقیقت‌پور: علی لاریجانی فعالیت انتخاباتی ندارد

شبکه ملکه با این تیتر چه میخواهد بگوید؟

شنیده شدن صدای انفجار در شهر «ظهران» عربستان

واکنش عمار حکیم درباره سفر پاپ به عراق

مرگ قانونگذار سرشناس فرانسوی در سانحه سقوط بالگرد

درگیری هواداران و مخالفان ترامپ در نیویورک

دوبله طنز؛ اشتباه محاسباتی هنگام حرکات نمایشی نظامی

تصاویر برگزیده هفته

ترین ها/ قدیمی‌ترین دستورالعمل مومیایی ‌کردن کشف شد!

اجسامی که خوردنی هستند!

علیپور: مشکلات پرسپولیس به مرور حل خواهد شد

بازگشت مهدی‌پور به تمرینات استقلال

استقلال برای بازیکن 34 ساله 4 میلیارد می‌دهد؟!

وریا غفوری تابع تصمیم فرهاد مجیدی

گفت‌وگوی فرهاد با استقلالی‌ها

فجایع ترسناک و سناریو‌های تراژیک با نزدیک شدن ماه به زمین

نمونه «رخنه» واکسن ویروس کرونا چیست و چه مواردی از آن شناسایی شده است؟

غزل خوانی زیبایی از دکتر رشید کاکاوند

پیشگویی؛ کتابی که سال‌ها قبل، کرونا را پیش‌بینی کرد

دولت نجات ملی از موضع ایران در قبال بحران یمن قدردانی کرد

انصاری: دیدار پاپ و آیت الله سیستانی پیام صلح داشت

پیام تسلیت سرلشکر باقری به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع ترکیه

زیباکلام: مگر مردم اسباب ‌بازی هستند که بگوییم بیایند پای صندوق

واکنش کیهان به دیدار پاپ فرانسیس با آیت‌الله سیستانی

محاکمه برای دیدن مادر در رویا